Admin


Commissioner Shri K. Ravindra Naik
Phone No. (O) 05462-268916
Phone No. (R) 05462-243900

DM Shri Chandra Bhushan Singh
Phone No. (O) 05462-269930
Phone No. (R) 05462-260402