Candidates Expenditures of Sagri Constituency


SNO.Name

1. Ajai Kumar Gautam
2. Anurag
3. Daya Shankar
4. Devendra
5. Dhanesh
6. Gopal Nishad
7. Jai Ram
8. Radheshyam
9. Rajesh
10. Ranjit
11. Ritu Khar
12. Sanjay
13. Shri Kant
14. Vandana
15. Vijay